[Code] Loại bỏ các trường thông tin không cần thiết trong đơn hàng Woocommerce

0
710
Coding
Coding 1200x630

Có bạn hỏi nên mình note lại trên này về vấn đề loại bỏ các trường thông tin không cần thiết trong form đặt hàng của khách.

Các trường thông tin mặc định trong form đặt hàng Woocommerce bao gồm:

 • Billing
  • billing_first_name
  • billing_last_name
  • billing_company
  • billing_address_1
  • billing_address_2
  • billing_city
  • billing_postcode
  • billing_country
  • billing_state
  • billing_email
  • billing_phone
 • Shipping
  • shipping_first_name
  • shipping_last_name
  • shipping_company
  • shipping_address_1
  • shipping_address_2
  • shipping_city
  • shipping_postcode
  • shipping_country
  • shipping_state
 • Account
  • account_username
  • account_password
  • account_password-2
 • Order
  • order_comments

Đoạn code dưới sẽ loại bỏ các trường postcode, quốc gia, bang, thành phố:

// Checkout field remove
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'lnh_custom_override_checkout_fields' );

// Our hooked in function - $fields is passed via the filter!
function lnh_custom_override_checkout_fields( $fields ) {
unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );
unset( $fields['billing']['billing_state'] );
unset( $fields['billing']['billing_country'] );
unset( $fields['billing']['billing_city'] );
return $fields;
}

GLHF -longnh-